Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบมาตรฐานสากล
About Pic

มาตรฐาน TIS 18001 : ISO 18001

WCE ยึดมั่นเสมอว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร


WCE ใส่ใจต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เกี่ยวข้องทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งชุมชมโดยรอบ เอสเอสไอจึงนำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความมีสุขอนามัยที่ดี และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบริษัท และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน


WCE ได้เริ่มดำเนินการวางรากฐานระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ แผนงานและเป้าหมาย ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กำหนดมาตรการความปลอดภัย รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่แนวปฏิบัติ


พร้อมทั้งกำหนด นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ นำไปสู่การวางแผนดำเนินการ และการปฏิบัติ เช่น การประเมินความเสี่ยงกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับการเตรียมจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยกับพนักงานเอสเอสไอจัดให้มีมาตรการ และกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัย


WCE ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอยู่เสมอ ผลการประเมินส่งผลให้ ประสิทธิภาพของระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิติอุบัติเหตุที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี