Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

About us
About Pic
Company Name

นายกมล จันทิมา
กรรมการ

ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการ

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
กรรมการ

ดร. หริส สูตะบุตร
กรรมการ

ดร.ปัญญา ศรีจันทร์
กรรมการ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการ

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการ

Company Name

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริหาร

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการบริหาร

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการบริหาร

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการบริหาร

Company Name

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการผู้จัดการบริษัท

นายพงษ์ระพีร์ สะพานแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการสายงานซ่อมบำรุงและผลิตเครื่องจักร และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการค้า

นางสาวเอื้อมพร ฤทธิไกรรณการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

นายมงคล สุขไพบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมโครงการและงานโครงสร้าง

นายธงชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาอาวุโส

MR.Rosario Anastasia
Executive Consultant

Company Name

นายนิยม พิมพ์วัลย์
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์

นายประทักษ์ สุทธิสำแดง
ผู้จัดการฝ่ายสัญญาซ่อมบำรุงและบริการ

นายกิตติวุฒิ ศิริพรมพิศาล
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานประกันคุณภาพ

นางสาววัชรา เครือแดง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเครือ

นายดนัย ประวัติเรืองศรี
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้า-งานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง

นายมนัสปพณ ศรีสุวิทย์วงศ์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโครงการ

นายยงยุทธ แหยมบาง
ผู้จัดการฝ่ายงานโครงสร้างเหล็ก