Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Job
Job Pic

Position : เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน)

Qualifications : - ชาย อายุ 22 - 30
- ปริญญาตรีสาขา รัฐศาสต์ นิติศาตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆ
- สามารถจัดกิจกรรมภายในบริษัทได้
- มีความสามารถในการสื่อสาร
- สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
*** ยินดีพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่

Apply Job

Position : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำ อ.บ้านโป่ง, อ.วังศาลา )

Qualifications : 1.ปริญญาตรีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย,สิ่งแวดล้อม
2.มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้าน จป.วิชาชีพ ในสายงานงานโรงงาน
3.มีความรู้ด้าน ISO 14001,9000,TIS / OHSAS18001
4.มีวุฒิภาวะ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
5.สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงาน ในอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หรือ อ.วังศาลา จ.กาญจนบุรี ได้

Apply Job

Position : เลขานุการผู้บริหาร (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

Qualifications : 1. หญิง ปริญญาตรี อายุ 23 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

Apply Job

Position : HR & Admin. Supervisor (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

Qualifications : 1.ชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี , ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในสายงานบุคค,ธุรการ,ประสานงาน 1-3 ปี
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการประสานงานเป็นอย่างดี

Apply Job

Position : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

Qualifications : 1. ปริญญาตรีสาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ทำงานในระดับจัดการด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 8 ปี
3. มีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และมีความสามารถในการพัฒนาระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และการควบคุมภายใน
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ

Apply Job